دسته بندی هیجان ها آوا و چهره

به آزمون دسته بندی هیجا ن ها آوا و چهره خوش آمدید

معرفی آزمون:

این آزمون دو رویکرد دارد، سنجش توانایی شما در خصوص دسته بندی ارزش گذاری پایه هیجان در درخت ترمودینامیک رفتار و همچنین تمرین و آموزش اولیه افزایش عملکرد نظریه ذهن افراد.

این روش توسط پرفسور داچرکلتنر در دنیا برای سیاست، اقتصاد، کسب و کارها و غیره در راستای افزایش عملکردهای ارزش گذاری شناختی و فراشناختی در حال برگذاری است.

روش تکمیل آزمون:
شرکت کننده گرامی، خواهشمند است پس از شنیدن یا دیدن تصویر هیجان روي گزینه درست مربوط به آن علامت ضربدر بزنید. شما میتوانید تا 3 بار به هر صدا گوش دهید.