برون فکنی هیجانی چهره اکمن

به آزمون برون فکنی هیجانی چهره اکمن خوش آمدید

معرفی آزمون:

این مجموعه آزمون و تمرین ارائه شده در روش تشخیص هیجانی چهره توسط پل اکمن و فریزن می باشد. پل اکمن یکی از مشاوران انیمیشن inside out می باشد. از دیگر مشاوران این انیمیشن پرفسور داچرکلتنر است، که به زودی آزمون و روش نمره گذاری ایشان هم به سایت اضافه می گردد.

این روش و تعداد هیجان های طرح شده در آن جهان شمول است.

در حال حاضر 20 تست از این آزمون از افراد گرفته می شود.

روش تکمیل آزمون:
شرکت کننده گرامی خواهشمند است پس از هر برون فکنی هیجانی گزینه درست مربوط به آن علامت ضربدر بزنید.