جستجوی مفهوم

فرضیه سامانه های پویا

پیشنهادی غیر متعارف برای جایگزینی مدل های پردازش اطلاعات در علم شناخت، با مدل هایی که مبتنی بر ابزارهای ریاضی سامانه پویا است.

سرفصل ها