ذهن خوانی از طریق گفتار

به آزمون ذهن خوانی از طریق گفتار خوش آمدید

معرفی آزمون:
براي تهیه این ابزار ابتدا 72 جمله کوتاه تهیه شد. جملات از نظر معنایی بار هیجانی خاصی نداشتند مانند "در رو ببند"، "من دارم میام". سیاه هاي از 32 حالت ذهنی که در آزمون بارون کوهن اشاره شده است و در نسخه فارسی آن نیز ترجمه شده است ( 20 )، تهیه گردید. سپس 32 نفر از دانشجویان بازیگري دانشگاه سوره این جملات را براي 32 حالت ذهنی، در یک محیط بدون سرو صدا بیان نمودند. براي هر حالت ذهنی از پیش تعیین شده دو جمله توسط هر بازیگر گفته شد. صداي ضبط شده بازیگران براي هر حالت ذهنی توسط 10 نفر دانشجوي روانشناسی شنیده شد و بهترین صداي توصیف کننده حالت ذهنی انتخاب شد. در انتخاب صداها دقت شد که تا از هر نفر فقط یک صدا در مجموعه قرار گیرد، تا اثر آشنایی با صداي  گوینده در گویه هاي مقدم اثري بر ذهنخوانی گویه هاي مؤخر نداشته باشد. نهایتاً 32 فایل صوتی به عنوان گویه هاي آزمون در نظر گرفته شد و پاسخ نامهاي چهار جوابی از حالات ذهنی که در مورد هر گزینه به جز حالت ذهنی مورد نظر، سه حالت ذهنی غیر مرتبط دیگر وجود داشت. نیمی از صداها توسط گویشور مرد و نیمی توسط گویشور زن گفته شده بود.

روش تکمیل آزمون:
شرکت کننده گرامی، خواهشمند است پس از گوش دادن به هر قطعه روي گزینه درست مربوط به آن علامت ضربدر بزنید. شما میتوانید تا 3 بار به هر صدا گوش دهید. تعداد تست ها 32 عدد.