مدل انتخاب اولیه Early Selection Model

شما اینجا هستید:

معنی: مدل انتخاب اولیه

یک مدل شناختی برای توجه که بر اساس آن در فرایند ادراک، توجه همچون یک پالایه اولیه اقدام و بر روی ویژگی های سطح پایین محرک عمل می کند.